TTGV Destekleri

A) Ar-Ge Proje Destekleri

 1. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
 2. Ticarileştirme Projeleri Desteği
 3. İleri Teknoloji Projeleri Desteği
 1. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

TTGV’ye, 1992 yılından 2011 yılı ortasına kadar toplam 2337 teknoloji geliştirme proje başvurusu yapılmıştır. Bu başvuruların 898’i desteklenmiş olup, desteklenen projelere ilişkin toplam sözleşme tutarı 310 milyon ABD dolarıdır. Desteklenen projelerden 32 tanesi Stratejik Odak Noktası Projesi olup, bu projelere 3,4 milyon ABD doları kullandırılmıştır. Sağlanan destek ile 2011 yılı ortası itibari özel sektörümüzün 620 milyon ABD dolarını aşan bir Ar-Ge hacminin oluşumuna katkıda bulunulmuştur.

TTGV, 1991 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası (HM/DB) kaynaklı Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) ve Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) kaynaklarını kullanmıştır.

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği %75'i DTM, %25'i TTGV'nin özkaynaklarından karşılanmıştır.

TANIMLAR

Destek Amacı:  "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir.
Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır.

Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

İSTATİSTİKLER

2005-2011 döneminde desteklenen DTM kaynaklı projeler ile ilgili istatistiksel bilgiler aşağıda verilmektedir:Desteklenen projelerin bütçeleri dikkate alındığında desteğin %84’ünün 250 ve daha az personeli olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yöneldiği görülmektedir. 

2010 yılı Ağustos ayından itibaren T.C. Ekonomi Bakanlığı DFİF kaynağından fon aktarımı yapılmadığından, şu anda ‘Teknoloji Geliştirme Projeleri’ kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.

 1. Ticarileştirme Projeleri Desteği

Genel Bilgi

Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların, proje çıktılarının, Ar-Ge çalışmalarını takip eden pazara hazırlık ve ihtiyaçlarının desteklenmesi amacı ile Ticarileştirme Projeleri Desteği 2006 yılında tamamı Vakfımız özkaynaklarından karşılanmak üzere işletmeye alınmıştır. Bu kapsamda 2006-2008 yılları arasında 14 proje ile toplam 6 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalanmış ve 2009 sonu itibari ile toplam 3,4 milyon ABD doları kullandırım sağlanmıştır.

Gerçek bir ihtiyaca hitap ettiği firmaların yoğun talebi ile de sabit olan bu desteğin ulusal ölçekte bir program olarak geliştirilmesinin Vakfımızın kaynaklarını aştığı değerlendirilmiştir. Bu sebeple pilot aşamada desteklenen projelerin genel profili üzerinden yapılan değerlendirme çalışması ve desteğin geliştirilmesine yönelik önerilerimiz Teknoloji Geliştirme Projeleri kapsamında birlikte çalışmakta olduğumuz DTM'ye 6 Temmuz 2009 tarihli DTM-TTGV Koordinasyon Toplantısında arz edilmiştir. Gerekli ulusal ölçeklendirmeye izin verecek kaynağın sağlanabilmesi durumunda TTGV, Ticarileştirme Desteğini gecikmeden başlatabilecek hazırlıkları tamamlamıştır.

Tanımı

Destek Amacı: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef Kitle: TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri.

Destek Mekanizması: Üst limiti 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dâhil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır.

Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

Şu an ticarileştirme desteğine ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.

 1. İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)

TTGV’nin desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında, böylesi projelerin TTGV’ye ulaşması önünde engel olarak tespit edilen pazar tökezlemelerini bertaraf etmek üzere mevcut Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğimizden boyut ve kapsam olarak daha esnek yapıda tasarlanacak bir destek mekanizması geliştirilmesi öngörülmüştür.

2010 yılı Ağustos ayında yapılan ilk İTEP Pilot Çağrı döneminde Alan Raporları verilen aşağıdaki teknoloji alanlarında proje başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

 • Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri,
 • İleri malzeme teknolojileri ve hassas üretim teknikleri,
 • Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler,

Bu alanlara ek olarak, 1 Haziran 2011 itibariyle, İTEP kapsamında değerlendirilecek projeler kapsamına Alan Raporları verilen aşağıdaki teknoloji alanları da eklenmiştir.

 • Gıda Teknolojileri,
 • Biyomedikal Teknolojileri,
 • İklim Değişikliğine Uyum Teknolojileri,

dair içerik ve projenin hedefleri olarak yeni projelere örnek oluşturacak geliştirme ve uygulama projelerini teşvik edecek pilot uygulamaların desteklenmesi hedeflenmiştir.

TANIMLAR

Destek Amacı:  Vakfımızın desteklediği projelerin oluşturduğu portföyde ülkemiz için öngördüğü değerle orantısız temsil edildiği değerlendirilen teknoloji alanlarında "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir.

Hedef Kitle: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 3.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 3 yıldır.

İTEP’den yararlanmak isteyen KOBİ’ler teminat sürecinde KGF’nin doğrudan kefaletine http://www.kgf.com.tr/dogrudan-kefalet/dogrudan-kefalet-ttgv.html adresinden online olarak başvuruda bulunabilirler.


Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

B) Çevre Proje Destekleri

“TTGV Çevre Destekleri Programı” ile çevre teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) ve enerji verimliliği alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

TTGV Çevre Desteklerine başvuran firmaların projeleri; sağladığı çevresel kazanımlar, finansal etkinlik, teknoloji ve yenilik düzeyi, yerli olanak ve kaynak kullanımına katkı, ağyapı etkisi, firma kapasitesine katkısı (sürdürülebilirlik vb.) gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede bugüne kadar tekstil, gıda, seramik, plastik, demir-çelik ve elektrik üretimi gibi farklı sektörlerden; atık geri kazanımı, su geri kazanımı, hammadde kullanım verimliliğinin artırılması, yakma sistemi verimliliğinin artırılması, soğutma sistemi optimizasyonu, atık ısı geri kazanımı, enerji izleme ve otomasyon sistemi, buhar sisteminin iyileştirilmesi ve süreç optimizasyonu gibi farklı uygulamalara destek sağlanmıştır.

Çevre Teknolojileri Desteği

Amacı

Çevre Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.

Olası Proje Konuları

 •  Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi (atık geri dönüşümü ve geri kazanımı)
 •  Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması (su tasarrufu, atıksu geri kazanımı)
 •  Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)
 •  Hammadde tüketiminin azaltılması
 •  Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi
 •  Yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması
 •  Enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojiler
 •  Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi (Öncelik: Organik atık – biyoürünler)
 •  Çevre dostu ürün üretimi
 •  Endüstriyel ekoloji (simbiyoz) (Örnek: fiziksel olarak yakın iki firmanın birbirlerinin atığını/atık ısısını kullanması)
 •  Karbon tutma ve depolama sistemleri

Öncelikler

 •  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
 •  Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları

Destek Mekanizması

Proje Süresi:

En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı:

En fazla 1.000.000 ABD$

Destek Oranı:

Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si

Geri Ödeme Süresi:

1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli:

TTGV Destek miktarının %6’sı


Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

Enerji Verimliliği Desteği

Amacı

Enerji Verimliliği Destek Programı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün koruması, dışa bağımlılığını azaltması ve sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dâhil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek programı ile aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

Olası Proje Konuları

 •  Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi
 •  Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.) ısıtma ve soğutma sistemlerinin iyileştirilmesi
 •  Fan, pompa, kompresör, vb. cihazların, sistem optimizasyonu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması
 •  Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi
 •  Atık ısının değerlendirilmesi
 •  Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonu

Öncelikler

 •  Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
 •  Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları 

Destek Mekanizması

Proje Süresi:

En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı:

100.000 –  1.000.000 ABD$

Destek Oranı:

Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si

Geri Ödeme Süresi:

1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

Hizmet Bedeli:

TTGV Destek miktarının %6’sı

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

Stratejik Odak Konuları Projeleri

Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP), ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası rekabet üstünlüklerine ait kriterler esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projeler olarak tanımlanmıştır.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının kendi aralarında veya bir üniversite veya kamu araştırma kurumuyla birlikte, hangi alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapılabilirlik çalışmaları ve rekabet öncesi işbirliğine yönelik projeler de STOKP olarak değerlendirilir.

Bu çerçevede; yüksek katmadeğerli ve ihracat potansiyeli olabilecek teknolojik, ya da sektörel alanların belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katmadeğer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluşturacak çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek yöntemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, yürütülen veya geliştirilmesinde yarar görülen araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon destek faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliştirme ve benzeri faaliyetler STOKP kapsamında desteklenir.

Konu hakkında bilgi almak için 0312 265 02 72 numaralı telefonumuzdan Politika ve Proje Geliştirme Grubu ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Şu anda  "Stratejik Odak Konuları Projeleri" kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.